Menue

Dataskydd

Vi glädjer oss över besöket på vår websida och ert intresse för vårt företag och produkter. Vi tar skyddet av era personuppgifter på största allvar. Dethleffs GmbH & Co. KG (nedan “Dethleffs“, ””vi “eller ”oss “) lägger stor vikt vid användarnas datasäkerhet och de dataskyddsrättsliga lagarna och förordningarna.
Dethleffs-websidor kan innehålla länkar till andra operatörers websidor, vilka inte omfattas av denna datapolicy. Vi varken vet vilka dataoperatörerna av dessa sidor registrerar, inte heller har vi något inflytande över denna. Information därom finns i datapolicy för de respektive websidorna.
Nedan informerar vi  er utförligt om handhavandet av er data.

1.1 Begreppsbestämning
Dataskydd utgår från termologin i Dataskyddsförordningen (GDPR).  
-    “Personuppgifter “är all information om en eller flera identifierbara naturliga personer (i följande ”berörd person “) (Art. 4 Nr. 1 GDPR). Till personuppgifter räknas information som för- och efternamn, adress och födelsedatum, kontaktdata (telefonnummer, E-postadress), faktureringsdata (bankdata) m m.

-    “Bearbetning “är varje med eller utan hjälp automatiserat förfarande eller efterföljande förfarande i sammanhang med personuppgifter som insamlats och registrerats, administrerats, sparats, anpassats, förändrats, sorterats, utvärderats, används, offentliggjorts genom överföring, spritts eller på annat sätt tillhandahållits, jämförts, inskränkts, raderats eller förstörts.

-    “Berörda personer“ är alla identifierbara naturliga personer, vars personuppgifter, bearbetas av operatören eller av annan person som fått i uppdrag därför.

-    ”Ansvarig“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ, som ensamt eller tillsammans med andra avgör syftet och bearbetandet av den personrelaterad datan. När syftet och medlen för bearbetandet bestäms av unionsrätten eller medlemsländernas lagstiftning kan kriterierna för utseendet av den ansvarige ske enligt unionsrätt respektive de enskilda medlemsländernas lagstiftning.

-    “Registerförare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ, som på uppdrag  av den ansvarige bearbetar personuppgifter.

“Mottagare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ som offentliggör personuppgifter, oberoende av om det rör sig om en tredje part eller inte. Myndigheter, som inom ramen för särskild bemyndigande bearbetar data som innehåller personuppgifter, enlig unionsrätten eller nationell rätt, betraktas emellertid inte som mottagare.

-    “Tredje part “är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ,  undantaget den berörde personen, den ansvarige och uppdragsbearbetaren , den person, som är direkt underställd den ansvarige eller den som av uppdragsbearbetaren fått rätt att bearbeta personuppgifterna.

-    “Samtycke “är varje av den berörde personen frivilligt ,i det särskilda fallet, klart avgivna viljeyttring i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, med vilken den berörde personen manifesterar att hin är införstådd med bearbetningen av de aktuella personuppgifterna.

1.2. Registrering och bearbetning av personuppgifter
Det är möjligt att besöka våra websidor utan att ange några personuppgifter. Om ni vill ta del av  vårt företags särskilda service via vår internetsida, kan det emellertid vara nödvändig att ange vissa personuppgifter. När det är nödvändigt att bearbeta personuppgifter och det inte finns någon laglig grundval därför, inhämtar vi alltid först den berörde personen samtycke.

2  Syftet med registrering – olika datakategorier – rättsliga grundvalar för databearbetning
2.1 Anonym dataregistrering
Man kan besöka vår websida utan att ange några personuppgifter. När man öppnar en internetsida (server-log-filer) sparas automatiskt exempelvis namnet på Internet Service Providers, det använda operativsystemet, websidan från vilken besöket görs, datum och besökets tid eller namnet på den aktuella filen, samt av säkerhetsskäl, t. ex. för hågkomst av angrepp på vår websida, den använda datorns IP-adress för en period av 60 dagar. Dessa uppgifter används bara för att förbättra våra erbjudanden och går inte att återkoppla till någon särskild person. Uppgifterna samkörs inte heller med andra personuppgifter. Rättslig grundval  för dataprocessandet är Art. 6 stycke 1 GDPR. Vi bearbetar och använder den insamlade data för följande syften: 1. Tillhandahållandet av Dethleffs websidor, 2. Förbättrandet av våra websidor 3. Upptäckande och förhindrande av fel/felfunktioner samt missbruk av websidor. Denna databearbetning sker för att vi skall kunna uppfylla användaravtalet för Dethleffs websidor. Vi har ett legitimt intresse  av att säkra funktionaliten och det felfria användandet av Dethleffs websidor samt att dessa uppfyller användarnas krav och önskemål.

2.2 Användande av Cookie-Tracking
För att göra besöket på vår websida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner använder vi på våra websidor så kallade cookies. Det rör sig om väl beprövad internetteknologi för lagring och hämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare av Dethleffs websidor. Cookies är små textfiler, som finns på användarens enhet och med vars hjälp man bl. a. kan spara användarens inställningar. På så sätt kan våra websidor visas i ett format som är anpassat till användarens dator. Några av våra cookies raderas efter att browseranvändandet avslutats, ( så kallade sessionscookies). Andra cookies förblir på användarens dator, med dem kan vi eller de företag som vi samarbetar med, känner igen er browser vid nästa besök (så kallade varaktiga cokies).
Man kan ställa in browsern så att man informeras om användandet av cookies och godkännande av dess användande eller godkännandet av cookies för vissa fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Vidare kan man i efterhand radera cookies i för att ta bort data från websidor som finns på den aktuella datorn. Hur detta görs beskrivs på internet. Deaktivering av cookies kan leda till att av funktionalitet för Dethleffs websidor inskränks.

Deaktivering eller borttagande av cookies (Opt-Out)
Med varje webbrowser kan man inskränka användandet av cookies eller radera desamma. Ytterligare information finns på följande websidor:
•    Internet Explorer:
support.microsoft.com/de-de/help/17442
•    Firefox:
support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
•    Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647
•    Safari:
support.apple.com/de-de/HT201265

2.3 Användande av Google Analytics
Denna websida använder funktioner från Google Analytics. Operatörens adress är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics använder så kallade “Cookies “, textfiler, som lagras på datorn och med vars hjälp man kan göra användaranalyser. Den av cookies sammanställda informationen om hur ni använt/besökt websidan (inklusive IP-adressen) skickas till en Google-server i USA där den också sparas. Google använder informationen för att utvärdera av besöken och aktiviteterna på websidan. Dessa sammanställs i Reports för operatören med syfte att sammanföra användandet av internet  och websidan., När lagen så föreskriver eller när tredje part bearbetar den aktuella data på uppdrag av Google kan Google också i vissa fall överföra informationen till tredje part.

Förhindrande att cookies lagras
Man kan genom en inställning i browsers programvara förhindra att cookies sparas. Vi rekommenderat att ni emellertid inte utnyttjar websidan alla inställningsmöjligheter Med användandet av denna websida förklarar ni att ni är införstådd med Googles bearbetning av era personuppgifter på det sätt och med det syfte som tidigare beskrivits.

IP-anonymisering
Vi har aktiverat funktion IP-anonymisering på websidan. På så sätt förkortar Google er IP-adress, som kommer från något medlemsland i EU eller i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innan överföringen till USA.

Invändning mot datainsamling
När man inte vill att Google vid öppnandet av sidor registrerar datan i browsern, finns en länk till Opt-Out för Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout , Denna Plug-in förhindrar att browsern laddar ned Analytics-Code, så att Google därefter inte får någon data från den öppnade sidan. Plug-in finns bara för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Ytterligare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på  www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Denna Plug-in förhindrar att browsern hämtar in Analytics-Code, så att Google inte får någon daten när sidan öppnas. Plug-in finns för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation.

Vi rekommenderar att man på Google Analytics websida matar in koden ”gat. anonymizeIp “, så att de insamlande IP-adresserna blir anonyma (så kallade IP-döljning).

Google Analytics demografiska kännetecken
Websidas använder Google Analytics funktion “demografiska kännetecken”. Med den kan man göra sammanställningar om användarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles användarreklam samt av besöksdata från externa operatörer. Dessa uppgifter kan inte sammankopplas med någon enskild person. Köpskydd önskas kan funktionen deaktiveras med inställningsfunktionen i det aktuella Google-kontot. Insamling av personrelaterade data av Google Analytics kan i förhindras under rubriken “Invändning mot datainsamling”.

2.4. Användande av Google Remarketing
Denna websida använder Google Remarketing Teknologi från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“). Det är en Retargetingteknologi med vars hjälp man vid besök på vår websida individuellt kan vända sig mot användaren, i form av riktad reklam från Googles reklamnätverk. Reklamen aktiveras med så kallade cookies.
För detta ändamål placeras cookies på datorn, med vars hjälp externa operatörer, inklusive Google, registrerar, vilka websidor som ni besökt. Med hjälp av denna information kan vi senare placera reklam på andra websidor som ni besöker. Besöken kan exempelvis ske med Googles sökfunktion eller Googles nätverk. Ytterligare information om Googles datasäkerhet och Remarketing-funktioner finns på: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Man kan också här deaktivera cookiesfunktionen med en browsersinställning och/eller motsäga datainsamlandet inom ramen för Google Remarketing. Detta sker på https://www.google.com/policies/teknologis/ads/.

2.5 Användande av Google AdWords
På vår websida använder vi Google Conversion Tracking, en analystjänst  från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; ”Google“). Google AdWords placerar en cookie på användarens dator (”Conversion Cookie“), är det finns en Google-annons på vår websida. Dessa cookies förlorar efter 30 dagar sin giltighet och kan intet användas för personlig identifiering. Om ni har besökt några av våra sidor  vars cookies fortfarande är giltiga  kan vi och Google se att någon klickat på reklamfönstret och ni vidarebefordras till vår sida. Varje AdWords-kund har en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas websidor. Den med Conversion-cookies insamlade informationen används för att ta fram Conversion-statistik för de AdWords-kunder som valt Conversion-Tracking. AdWords-kunderna informeras om antalet användare, som klickat på kundens reklamfönster och därefter vidarebefordras till en sida med Conversion-Tracking-Tag. Man får emellertid ingen information, med vars hjälp det vore möjligt att personligt identifiera användaren.
Om man inte vill ta del av tracking kan detta förhindras genom att användaren motsäger sig detta. Det görs, med en särskild programvara i browserns inställning (deaktiveringsfunktion). De kommer därefter inte att finnas med i Conversion-Tracking-statistiken. Närmare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på: http://www.google.de/policies/privacy/.

2.6 Användande av Google Ajax search API
På vår sida används Java-Script Code från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (nedan: Google). Efter att ha aktiverat  Java-Script i browsern och ingen Java-Script-Blocker installerats, kommer er browser om så behövs att överföra personuppgifter till Google. Vi vet inte vilken data som Google sammankopplar med den erhållna data och för vilket ändamål Google använder dessa uppgifter. För att förhindra Googles Java-Script-Code kan man installera en Java-Script-blocker på browsern.
Närmare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på: http://www.google.de/policies/privacy/.

2.7 Användande av Google Maps
Vi  använder Google Maps för kartor och vägbeskrivningar. Google Maps ägs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Med användandet av denna websida förklarar ni er införstådd med att Google eller dess representant eller externa operatörer samlar in, bearbetar och använder automatiskt insamlade data samt de av er inmatade uppgifterna.
Användningsvillkoren för Google Maps finns på: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Utförlig information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjlighet samt dataskydsbestämmelser finns på policies.google.com/privacy .

2.8 Användande av Google Tag Manager
Websidan använder Google Tag Manager. Med denna tjänst kan man förvalta Webbsite-Tags. Google Tool Manager implementeras bara tags. Det innebär: Det används inte några cookies och inga personuppgifter registreras. Google Tool Manager ersätter andra tags, som i vissa fall registrerar data. Google Tag Manager använder emellertid inte denna datan. Har man på domän- eller cookie-nivå gjort en deaktivering, så består alla tracking-tags, förutsatt att dessa implementeras med Google Tag Manager.
Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens, valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på policies.google.com/privacy.

2.9   Vårt utbud av sociala medier på olika plattformar
Vi har olika onlineutbud på sociala mediaplattformar (t.ex. fansajter), som innehåller information om  Dethleffs och gör det möjligt för oss att komma i kontakt  med dig. Vi vill påpeka att vi inte har något inflytande på bearbetningen av de personuppgifter som finns på dessa plattformar. Det är bara plattformsoperatörna som har full kännedom om den överförda datan och dess användande.
När du besöker en plattform sparas som regel cookies i din browser.
Även när du inte direkt är registrerad på den aktuella plattformen kan det förekomma att data registreras. Vi kan inte bedömma i vilken mån den aktuella datan hamnar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Bearbetningen av de personuppgifter som finns på plattformarna sker enligt Art. 6 stycke. 1, bokstav f) GDPR. Vi vill på olika sätt presentera Dethleffs och på så sätt optimera kommunikations-möjligheterna med våra kunder.
Den rättsliga grunden är (efter att du gentemot plattformsoperatören gett ditt samtycke till databearbetningen) Art. 6 stycke. 1 bokstav a) GDPR.
Av plattformsoperatören får du utförlig information om databearbetningen, invändningar och informationsmöjligheter.  Vidare informeras om de olika plattformarna och operatörernas dataskyddsregler.

Facebook
Leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Dataskyddsförklaring: www.facebook.com/about/privacy/
Cookie-information: www.facebook.com/policies/cookies/
Särskild information om Facebooks fansajter: Efter att du besökt någon av Facebooks fansajter bearbetar Facebook dina personuppgifter (Facebook Insights). Facebook sänder i anonymiserad form denna data till oss inom ramen för Facebook Insights. Den anonymiserade datan är statistisk data över våra fansajt-abonnenter.
Vidare får vi av Facebook information om din profildata när du interagerar med oss eller vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer, kontaktar oss via Facebook eller bara följer vår sida.

Google+ / YouTube
Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Dataskyddsförklaring: policies.google.com/privacy
Cookie-information: policies.google.com/technologies/ads
Opt-Out: adssettings.google.com/anonymous
Särskild information om YouTube-Accounts eller -kanaler: Efter att du besökt någon YouTube-sida bearbetar YouTube din personrelaterade data. YouTube överför datan därefter i anonymiserad form till oss inom ramen för YouTube STUDIO- Nutzung. Den anonymiserade datan är statistisk data över våra kanalabonnenter.
Vidare får vi från YouTube användarnamnet för din ”Google+“-profil, när du interagerar med oss respektive vår sida, exempelvis videos, skriver kommenterar eller abonnerar på vår kanal.

LinkedIn
Leverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Dataskyddsförklaring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Särskild information om LinkedIns företagssidor: Efter att du har besökt någon av våra företagssidor bearbetar LinkedIn dina personuppgifter. LinkedIn skickar därefter denna data i anonymiserad form till oss inom ramen för LinkedIn-Analytics. Den anonymiserade datan är statistisk data om våra abonnenter.
Vidare får vi från Linkedin ditt profilnamn, när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida.

Xing
Leverantör: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
Dataskyddsförklaring: privacy.xing.com/de/dataschutzerklaerung  
Särskild Information om Xings företagsprofil: Efter att du besökt någon av Xings företagsprofiler bearbetar Xing dina personuppgifter.
Vi får av Xing ditt profilnamn när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis gör inlägg, kommenterar eller följer vår profil.

Vimeo
Leverantör: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
Dataskyddsförklaring: www.vimeo.com/privacy
Opt-Out: vimeo.com/cookie_policy
Särskild Information om Vimeo-Accounts och -kanaler: Efter att du besökt någon av Vimeos sidor bearbetar Vimeo dina personuppgifter. Vimeo skickar oss sedan dessa i anonymiserad form. Vi har bara tillgång till statistisk data, som emellertid inte är av personrelaterad karaktär. Den statistiska framställningen omfattar följande områden: geografisk data (land, region/delstat/kanton och stad) och särskid data såsom användandet av desktop, mobiltelefon, surfplatta eller TV.
När du interagerar med oss informeras vi om ditt profilnamn. Det sker på så sätt att data överförs om din interaktion och det aktuella tidsförloppet, som följande data: Plays (antal videouppladdningar), Finishes (antal färdigspelade videor), antal Likes och Comments (kommentarer).  Vidare får vi statistik om videos som delats på annan social media som Facebook, YouTube, Twitter eller LinkedIn och anonymiserad data om din interaktion och aktiviteter på dessa plattformar.

Instagram
Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Dataskyddsförklaring: help.instagram.com/155833707900388
Cookie-Information: help.instagram.com/1896641480634370;
Särskild Information om Instagramprofiler: Efter att du besökt någon av våra Instagramprofiler bearbetar Instagram dina personuppgifter. Instagram skickar oss därefter denna data i anonymiserad form inom ramen av Instagram Insights. Denna anonymiserade data är statistisk data över våra profilabonnenter.
Vidare får vi från Instagram ditt användarnamn när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida.

2.10    Kontaktformulär/förfrågningar
Man kan på vår sida skicka förfrågningar till oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Uppgifterna från kontaktformuläret (frågeställningen, beträffanderubriken och datum) inklusive den angivna kontaktdatan (namn, efternamn, företag, telefonnummer och E-post) används för att besvara frågan och sparas av oss, för eventuella uppföljningsfrågor. Rättslig grundval för insamlandet och bearbetningen av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.
Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att frågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

2.11    Förfrågan om informationsmaterial (broschyrer, prislistor etc.)
Man kan med onlineformulär på vår internetsida beställa informationsmaterial om våra produkter och tjänster.
Uppgifterna i beställningsformuläret sparas hos oss inklusive de av er lämnade uppgifterna (titel, förnamn, efternamn, företag, adress, telefonnummer och E-post). Dessa används för att expediera beställningen och för eventuella uppföljningsfrågor Datan skickas till registerföraren. Datan ges inte vidare till tredje part utan den berördes uttryckliga samtycke. Rättslig grundval  för insamlande och bearbetning av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.
Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (t. ex. efter avslutad behandling av förfrågan). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.
Vid samtycke för överförande av personliga data till en handelspartner, vidareförmedlas datan till en auktoriserad handelspartner. Art. 6 stycke 1 GDPR är den rättslig grundvalen  för insamlande och bearbetning av data. Vi har inget inflytande på vilken data, som våra handelspartner samlar in med hjälp av beställningsformuläret.

2.12    E-postkontakt
När ni med E-post skickar förfrågningar eller ber om information, sparas de aktuella uppgifterna (E-postadress, innehåll, beträffanderubrik och datum) inklusive angivna kontaktdata (namn, efternamn och om så behövs telefonnummer och adress) för att  kunna bearbeta ärendet eller användas för uppföljningsfrågor. Datan vidareförmedlas inte utan ert uttryckliga samtycke. Art. 6 stycke 1 GDPR är den rättslig grundvalen för registrering och bearbetning av data.
Vi vill informera om att E-posten under överföring kan läsas eller förändras av obehöriga. Mustermann använder särskild programvara för att filtrera bort oönskad E-post (spamfilter). Med spamfiltret filtreras denna E-post bort.
Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att  efter att förfrågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

2.13    Aktioner
Man kan på vår sida delta i tävlingar och/eller särskilda aktioner. Deltagandet är frivilligt och oberoende av websidans andra erbjudanden. I samband med anmälan till tävlingen anger man sin E-postadress (och om så behövs för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum, adress). För att kunna vara med i tävlingen måste man registrera sig. Den registrerade datan används för att identifiera eventuella vinnare samt skicka vinsterna till dessa. Rättslig grundval är Art. 6 stycket 1 GDPR. Ytterligare data registreras inte, respektive bara efter samtycke.
Deltagarna förklarar sig emellertid införstådda att, i fall av en vinst, ställa redaktionella texter, förnamn (efternamn bara med den första bokstaven) inkl. foton till förfogande.
Den registrerade datan sparas bara så länge som tävlingen varar. Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

2.14    Abonnement av Newsletter
På vår websida kan man abonnera på vårt företags Newsletter. I detta informerar vi våra kunder och affärspartner  regelbundna om företaget och dess erbjudanden. För att kunna avsluta ett abonnemang  måste ni ha en giltig E-postadress samt lämna information, med vilken vi kan kontrollera att E-postadressen verkligen tillhör abonnenten och att vederbörande är införstådd med att få Newsletter. Ytterligare data registreras inte resp. bara efter uttryckligt samtycke. Av juridiska skäl skickas ett  bekräftningsmejl, som Double-Opt-In, till den E-postadress som angivits som motagaradress för Newsletter. Denna data används bara för tillställandet av Newsletters och vidarebefordras inte till tredje part. Rättslig grundval  för registrering och bearbetning av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.
Vid tecknandet av abonnemanget sparar vi också den av Internet-Service-Provider (ISP) för den berörde personen tilldelade IP-adressen för det använda datorsystemet samt datum och tidpunkt för abonnemangets tecknande. Registreringen av denna data behövs för att kunna förhindra (eventuellt) framtida missbruk av abonnentens E-postadressen och används för vårt skydd.
Köpskydd önskas kan samtycket för sparandet  av data, E-postadresser samt dess användning för att tillställa Newsletters, återkallas. Detta kan exempelvis ske över länken ”Avprenumerera“/”Avanmälan- som finns i varje Newsletter. Alternativt kan man också, köpskydd önskas, avprenumerera genom att sända ett mejl till info@mustermann.de. Verkan av den redan föregående databehandlingen förblir opåverkad. Efter återkallandet kommer de aktuella personuppgifterna att raderas av oss. En avprenumerering av Newsletters är automatiskt att betrakta som ett  återkallande av det tidigare samtycket.
Den data som lämnats för Newsletter-abonnemanget kommer att sparas till dess att  abonnemanget upphör. Efter avprenumeration av Newsletters raderas abonnemanget.

2.14.1    Newsletter-Tracking
Vårt Newsletter innehåller så kallade Web beacons. En Web beacon är en miniatyrgrafik, som bäddats in i E-post, som skickas i HTML-format och som används för att kunna göra en Logfil-registrering  och Logfil-analys. På så sätt kan en statistisk utvärdering göras om en Online-Marketing-kampanj varit framgångsrik eller inte. Utgående från inbäddade Web beacons kan vi se om och när ett mejl till en adressat öppnats och vilka länkar i E-posten som aktiverats.
Personuppgifter som registrerats och samlats in med Web beacons, vilka finns i Newsletter, sparas och utvärderas på grund av vårt berättigade intresse att optimera utskickandet av Newsletter och förbättra innehållet i kommande Newsletters. Rättslig grundval är Art. 6 stycke 1 GDPR.

2.15    Karriäravdelning/Online-reklam
På vår sida kan man använda karriärområdet och/eller med E-post skicka in platsansökningar. De personrelaterade uppgifterna ( kontaktdata, bilagor i form av ansökningar, meritförteckningar, betyg etc.) samlas in och bearbetas för anställningsprocessen. Bearbetningen av data kan också ske elektroniskt. Det är särskilt fallet när sökanden skickar in ansökan till den bearbetningsansvarige med E-post eller över ett webformulär på internetsidan Om vårt företag sluter ett anställningsavtal med en jobbsökande, sparas den angivna datan under  enlighet med gällande lag. Om ansökan inte leder till något anställningsavtal kommer ansökan automatiskt att raderas sex månader efter att vederbörande fått besked om att ansökan avslagits, förutsatt att inget annat berättigat intresse motsäger detta. Ett berättigat intresse är exempelvis när bevisning är nödvändig i en domstolsprocess som drivs på grundval av Allgemeine Gleichbehandlingsgesetz (AGG). Rättslig grundval  för insamling och bearbetning av data är Art. 6 stycke 1 GDPR.

2.15.1    Nya ansökningsmöjligheter
När anställningsansökningar skickas in online kan ni uttryckligen godkänna  att vi kan sparar och använder datan. Efter samtycket kan vi därefter informera er om ny intressanta lediga tjänster.

3    Dataöverföring
3.1    Intern överföring - Dethleffs
Vi förmedla er data internt till företagsförvaltningen, personalavdelningen, företagsrådet och löneutbetalningsstället för att uppfylla våra avtalsenliga eller i lag föreskrivna förpliktelser. En dataöverföring av personuppgifter sker bara köpskydd är nödvändigt och under beaktande av de därtill hörande dataskyddsföreskrifterna.

3.2    Koncernövergripande dataöverföring
Dethleffs är ett globalt verksamt företag, med säte i Tyskland. Uppgifterna som förmedlas till oss, sparas i vår centrala kunddatabank i Tyskland och används i den företagsinterna förvaltningen. När man utbyter data inom gruppen/koncernen sker görs detta för avtalsuppfyllande eller som användarvillkor för våra websidor. Vidare kan det finnas skäl för att vidareförmedla data för intern administrativ användning. Om de personrelaterade datan behandlas utanför Europa, exempelvis i Indien, Brasilien, Ryssland, Kina, Schweiz, Singapore eller USA görs detta under strikt iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR.

3.3    Överföring till tredje part
Vi förmedla er data till tredje part för att kunna tillhandahålla applikationer och tjänster (så kallade ”Registerförare“), som  för oss utför externa tjänster. Exempelvis Newsletter, IT-operatörer, revisorer, etc. Dessa bearbetar datan bara enligt våra anvisningar. De får inte heller använda datan för egna kommersiella syften, som inte ligger inom ramen för de  fastställda ändamålen.
Dataöverföring till ytterligare tredje part kan även ske, så att vi kan uppfylla våra i lag föreskrivna plikter  (myndigheter, banker, socialförsäkringen, etc.).
På grund av gällande lagar och aktuellt rättsläge kan vi vara förpliktigade att yppa insamlade personuppgifter, inom ramen för en pågående domstolsprocess (Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR).
Personuppgifter vidareförmedlas bara:
•    efter att vederbörande gett sitt entydiga samtycke därtill enligt Art. 6 stycke 1 S. lit l a GDPR,
•    för att, enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR, tillvarata och framlägga nödvändigs rättsanspråk och det inte finns något skäl att anta att det finns ett så starkt skyddsintresse som förhindrar detta,
•    när det i lag är tillåtet, Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. c GDPR, för  genomförandet  av en avtalad affärstransaktion enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. b GDPR.

3.4    Överföring till tredje land eller internationella organisationer
Vi förmedla er data till länder utanför EU resp. EWR (ett så kallat tredje land) på grund de  ovan nämnda skälen (koncernintern överföring (Nr. 4.2) och överföring till tredje land (Nr. 4.3)). Överförandet sker bara inom ramen för  våra avtalsenliga och lagliga förpliktelser eller efter ert direkta samtycke. Överförandet sker under iakttagande av samtlig gällande lagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. Särskilt på grund av att den Europeiska kommission beslutat om adekvat skyddsnivå eller på grund av särskilda garantier  (exempelvis som standard använda datasskyddsklausuler, etc.).

4    Ytterligare meddelandeplikter
4.1    Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling
Vi bearbetar uppgifterna delvis automatisk med syftet att utvärdera personliga aspekter (Profiling). Vi använder Profiling i följande fall:
•    För att ni målinriktat skall kunna informera er om produkter och få rådgivning, använder vi olika utvärderingsinstrument. Med dessa får man önskad kommunikation och reklam inklusive maknads - och opinionsundersökningar.

Varje behandling av den berördes personuppgifter och därtill hörande beslut är underkastade europeiska riktlinjer och förordningar. Det gäller inte bara automatiserad bearbetning, utan också Profiling. Det har också juridisk rättsverkan gentemot er eller annan inverkan som i betydande omfattning berör er, såtillvida att beslutet (1) inte är nödvändigt för avtalsslutandet eller uppfyllandet av ett avtal mellan den berörde personen och den ansvarige eller (2) på grund av unionsrätten eller medlemsländernas rätt som den ansvarige är underkastad och som innehåller därtill hörande rättsföreskrifter för tillvaratagandet av rättigheter och friheter samt den berörde personens berättigade intressen eller (3) att det sker med den berörde personens uttryckliga samtycke.

5    Avslutande dataskyddinformation
5.1    Hur länge sparad data sparas  
Vi sparar er data så länge som är nödvändigt för våra serviceerbjudanden eller om det finns europeiska riktlinjer och förordningar eller lagar eller föreskrifter, som den bearbetningsansvarige är underkastad. I alla andra fall raderas personuppgifterna efter ändamålsenlig bearbetning, med undantag för sådan data, som vi av juridiska skäl måste spara. Exempelvis måste vi, enligt  skatte- och handelsjuridiska bestämmelser om uppbevaringsfrister,  spara olika slags dokument som avtal och räkningar för bestämda tidsperioder.

5.2    Teknisk säkerhet
Dethleffs använder tekniska och organisatoriska, för att skydda den av oss förvaltade datan, mot tillfällig eller avsiktliga manipulationer, eventuell förlust och förstöring, Säkerhetsåtgärderna förhindrar också att obehöriga får tillgång till datan. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.
Denna sida använder av säkerhetsskäl SSL-kryptering (Secure Socket Layer) tillsammans med den använda  browserns högsta krypteringsnivå som skydd vid överförandet av förtroligt innehåll, som exempelvis förfrågningar, som sänds till operatören. För det mesta rör det sig om 256-Bit-kryptering. Om er browser inte har någon 256-Bit-kryptering, används istället 128-Bit v3 teknologin. Om en enstaka sida på vårt internet överförs i krypterad form ser man att browserns adressrad ändrats från "http://" till , Vidare framgår det av låssymbolen i browserraden.
När SSL-krypteringen är aktiverat kan den av er förmedlade datan inte läsas av tredje part.
Vi hänvisar till att dataöverförande i Internet (exempelvis vid Epostkommunikation) kan vara behäftad med säkerhetsluckor. Vi kan inte heller garantera ett komplett skydd mot att tredje part (utomstående) tar del av och läser datan.

5.3    Rättsliga grundvalar för bearbetningen
Art. 6 I lit. a GDPR är den rättsliga grundvalen för vårt företags databearbetning, för vilken vi tidigare fått ett samtycke.
När det är nödvändig att bearbeta personuppgifter för avtalspartner och/eller  den  berörde personen för att genomföra ett avtal, som exempelvis är fallet vid den nödvändiga bearbetningen för en varuleverans eller tillhandahållandet av andra tjänster eller motprestationer, baseras bearbetningen på Art. 6 I lit. b GDPR. Samma gäller för sådana betalningsprocesser som behövs för avtalets genomförande, exempelvis produktförfrågningar produkter eller tjänster.
När vårt företag underligger en juridisk förpliktelse, med vilken bearbetningen av personuppgifter är nödvändig, exempelvis skattepåtaganden, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c GDPR.
I sällsynta fall kan det vara av stor betydelse för den berörde personen eller en annan naturlig person att behandlingen av den personrelaterade datan skyddas. Det är exempelvis fallet när en besökare i vårt företag skadas och man måste uppge den skadades namn, ålder, försäkringskassa eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Detta är i enlighet med Art. 6 I lit. d GDPR.
Slutligen kan bearbetningen baseras på Art. 6 I lit. f GDPR. På denna rättsliga grundval baseras bearbetning, som inte omfattats av de tidigare nämnda lagrummen, köpskydd är nödvändigt för vårt företag eller tredje part och vi har ett berättigat intresse därför, om inte den berörde personen intressen överväger. Dataprocessandet av personuppgifter regleras i Artikel 6 I lit. f GDPR . Det sker när det ligger i vårt berättigade intresse  att genomförandet  affärsverkstransaktioner sker till förmån för alla våra anställda och  kunder.

5.4    I lag fastlagda eller avtalsenliga föreskrifter för  tillhandahållandet av personuppgifter; Förutsättningar för avtalsslutande; den berörde personen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder köpskydd inte sker
Tillhandahållandet av personuppgifter är delvis i lag fastlagd (exempelvis skattebestämmelser) . Det kan också framgå av ingångna avtal (exempelvis uppgifter om avtalsparten). Den berörde personen är exempelvis skyldig att  till oss tillhandahålla personuppgifter, när vårt företag sluter ett avtal med denne. Om så inte sker kommer inget avtal till stånd. Innan personuppgifterna skickas måste den berörde vända sig till oss. Vår personal kommer därefter att individuellt informera den berörde om att tillhanda hållandet av personuppgifter är föreskrivet i lag eller avtal och är nödvändigt för ett avtalsslut, och vilka följder detta har om så inte sker.

5.5    Minderåriga
Online-erbjudandena riktas inte till personer som yngre än 16 år. Personer, som ännu inte fyllt 16 år måste ha målsmans godkännande innan personliga data förmedlas till Dethleffs.

5.6    De berördas rättigheter
Ni har:
•    enligt Art. 15 GDPR rätt att begära att få information om de av oss bearbetade personuppgifterna. Särskilt kan ni kräva att informeras om syftet med bearbetningen, personuppgiftskategorierna, mottagarkategorierna, vem som tar eller tagit del av er data, den planerade tiden för dess sparande, rätten att korrigera felaktig data, raderingar av data, inskränkning av data eller motsägande av dess användning, bearbetning eller invändningar, rätten att inlämna besvärsskrivelser, varifrån datan kommer ( om den inte insamlats av oss), samt om förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling och köpskydd behövs utförlig information om dess beståndsdelar;
•    enligt Art. 16 GDPR omedelbart rätt att kräva att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som sparas hos oss korrigeras;
•    enligt Art. 17 GDPR rätt att kräva raderandet av de hos oss sparade personuppgifterna, om inte detta står i motsats till yttrandefriheten, fri information, juridiska förpliktelser, offentliga intressen  eller är nödvändigt för att kunna framlägga, utöva eller försvara rättsanspråk;
•    enligt Art. 18 GDPR har ni rätt att kräva att  bearbetningen av era personuppgifter inskränks. Det gäller även när ni ifrågasätter datans korrekthet eller att behandlingen av datan inte sker på rätt sätt och när vi inte längre behöver desamma, men att ni emellertid behöver datan för att kunna framlägga, utöva eller försvara rättsanspråk eller att ni enligt Art. 21 GDPR gjort invändning mot behandlingen av datan;
•    enligt Art. 20 GDPR har ni rätt att kräva att de personuppgifter, som ni har tillhandahållit oss, fås i ett strukturerat och maskinläsbart format eller förmedlas till en annan ansvarig person (överförandet av data);
•    rätt att rikta invändning enligt Art. 21 GDPR om att personuppgifterna bearbetas på grundval av berättigat intresse enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR, samt när det finns särskilda personliga skäl, som har att göra med den aktuella situationen eller när invändningen riktas mot tillställandet av direktreklam. I det senare fallet har ni en generell invändningsrätt, som inte kräver någon särskild motivering för att vi skall spärra reklamen;
•    enligt Art. 77 GDPR har ni rätt att skicka en besvärsskrivelse till en tillsynsmyndighet. Det kall ske på den sedvanliga uppehållsorten eller den ort där ni arbetar.

5.7    Återkallande av samtycket för databearbetning
En del av databearbetningen kan bara ske efter att vederbörandes uttryckliga gett sitt samtycke. Det avgivna samtycket kan  återkallas. Det räcker med ett formlöst mejl till datasäkerhet@dethleffs.de.  Rättsverkan av den utförda databearbetningen förblir oberört av återkallandet.

Den hittillsvarande databearbetningen är rättskonform och berörs inte av svaret.

5.8    Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen
Ansvarigt kontaktställe:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
D-88316 Isny
Tel.: +49 (0)7562 987 0
E-Post: datasäkerhet@dethleffs.de

Kontaktdata för den externa ombudsmannen:
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 (0)7544 904 96 91
E-Post: fischerkeller@ddsk.de